Gedragscode Zwembranche

 

Instrumenten ter ondersteuning bij het gebruik van de Gedragscode Zwembranche in de dagelijkse praktijk

De zwembranche acht het van belang dat ongewenst gedrag binnen de branche wordt voorkomen en bestreden. Daartoe is de Gedragscode Zwembranche ontwikkeld. De gedragscode geeft een objectieve norm wat wel en niet kan en er staat in beschreven hoe de zwemonderwijzer in het vak hoort te staan en wat ouders, bezoekers en collega’s mogen verwachten. Het geeft het zwembadpersoneel, ouders en kinderen houvast en bescherming.

Mensen kunnen vanwege hun afhankelijkheidspositie extra kwetsbaar zijn voor misbruik, zoals kinderen en mensen met een handicap. Ook zwembadmedewerkers kunnen risico lopen. De gedragscode geeft een overzicht van situaties en omgangsvormen die tot kwetsbaarheid kunnen leiden. Daarnaast worden richtlijnen gegeven hoe de kwetsbaarheid gereduceerd kan worden.

Het is binnen zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen raadzaam om aan de hand van de gedragscode afspraken te maken en hierover transparant te zijn naar zowel ouders als collega’s. Hoe zorg je ervoor dat de gedragscode voor iedereen concreet wordt op de werkvloer? De gedragscode is een overzicht op papier, maar krijgt pas meerwaarde wanneer het is geïntegreerd in de dagelijkse werkzaamheden.

De eerste stap is dat alle zwembadmedewerkers zich bewust zijn van de veiligheidsrisico’s, deze risico’s erkennen en de gedragscode omarmen. De volgende stap is dat iedereen in de dagelijkse werkzaamheden handelt in de lijn van de gedragscode. Dit kan worden bewerkstelligd door de integratie van het omgangsbeleid in het algemene veiligheidsbeleid (Arbo) en het personeelsbeleid. Daarnaast zijn een open cultuur binnen de organisatie en de bereidheid van medewerkers om te handelen naar de gedragscode vereisten om de gedragscode op de werkvloer te laten leven. De gedragscode is pas goed geïntegreerd wanneer sociale veiligheid net zo vanzelfsprekend is als zwemveiligheid.

Hoe maak je als zwembad de vertaalslag van de gedragscode op papier naar de dagelijkse praktijk? Hoe zorg je dat sociale veiligheid binnen het zwembad net zo vanzelfsprekend wordt als zwemveiligheid? Hieronder staat een aantal handreikingen die bijdragen aan het herkennen en aanpakken van risico’s die in alledaagse werksituaties voorkomen. Sociale veiligheid kan pas écht worden gevoeld door zwembadmedewerkers, ouders en kinderen als er op alle niveaus in de organisatie aandacht voor is. Het is daarom raadzaam de diverse handreikingen binnen de organisatie te implementeren. Bij de totstandkoming van de aangeboden instrumenten is gebruik gemaakt van input vanuit het werkveld.

BEKIJK DE GEDRAGSCODE

Handreikingen:


Handreiking 1: Dilemmaspel

Handreiking 2: Personeelsbeleid

Handreiking 3: Indiensttreding

Handreiking 4: Arbeidsovereenkomst

Handreiking 5: Persoonlijke ontwikkeling

Handreiking 6: Klachten en incidenten

Handreiking 7: Telefonische hulplijn

Handreiking 8: Bestaand cursusaanbod Sociaal Fonds Recreatie


 

Tot slot

Op deze website reiken we een aantal instrumenten aan die kunnen bijdragen aan een sociaal veilige omgeving voor bezoekers en personeel. De aangeboden handreikingen zijn een selectie van bestaand en speciaal voor het project ontwikkeld materiaal. De instrumenten zijn met zorg samengesteld en voor zover mogelijk in algemene zin juridisch getoetst. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van het materiaal ligt bij de gebruiker zelf. Opmerkingen, verbeter- en kritiekpunten nemen wij graag ter afhandeling in ontvangst via ons contactformulier.