Instrumenten2021-02-09T14:08:53+00:00

Instrumenten

Instrumenten ter ondersteuning bij het gebruik van de Gedragscode Zwembranche

De zwembranche acht het van belang dat ongewenst gedrag binnen de branche wordt voorkomen en bestreden. Daartoe is de Gedragscode Zwembranche ontwikkeld. De gedragscode geeft een objectieve norm wat wel en niet kan en er staat in beschreven hoe de zwemonderwijzer in het vak hoort te staan en wat ouders, bezoekers en collega’s mogen verwachten. Het geeft het zwembadpersoneel, ouders en kinderen houvast en bescherming.

Mensen kunnen vanwege hun afhankelijkheidspositie extra kwetsbaar zijn voor misbruik, zoals kinderen en mensen met een handicap. Ook zwembadmedewerkers kunnen risico lopen. De gedragscode geeft een overzicht van situaties en omgangsvormen die tot kwetsbaarheid kunnen leiden. Daarnaast worden richtlijnen gegeven hoe de kwetsbaarheid gereduceerd kan worden.

Het is binnen zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen raadzaam om aan de hand van de gedragscode afspraken te maken en hierover transparant te zijn naar zowel ouders als collega’s. Hoe zorg je ervoor dat de gedragscode voor iedereen concreet wordt op de werkvloer? De gedragscode is een overzicht op papier, maar krijgt pas meerwaarde wanneer het is geïntegreerd in de dagelijkse werkzaamheden.

De eerste stap is dat alle zwembadmedewerkers zich bewust zijn van de veiligheidsrisico’s, deze risico’s erkennen en de gedragscode omarmen. De volgende stap is dat iedereen in de dagelijkse werkzaamheden handelt in de lijn van de gedragscode. Dit kan worden bewerkstelligd door de integratie van het omgangsbeleid in het algemene veiligheidsbeleid (Arbo) en het personeelsbeleid. Daarnaast zijn een open cultuur binnen de organisatie en de bereidheid van medewerkers om te handelen naar de gedragscode vereisten om de gedragscode op de werkvloer te laten leven. De gedragscode is pas goed geïntegreerd wanneer sociale veiligheid net zo vanzelfsprekend is als zwemveiligheid.

Hoe maak je als zwembad de vertaalslag van de gedragscode op papier naar de dagelijkse praktijk? Hoe zorg je dat sociale veiligheid binnen het zwembad net zo vanzelfsprekend wordt als zwemveiligheid? Hieronder staat een aantal handreikingen die bijdragen aan het herkennen en aanpakken van risico’s die in alledaagse werksituaties voorkomen. Sociale veiligheid kan pas écht worden gevoeld door zwembadmedewerkers, ouders en kinderen als er op alle niveaus in de organisatie aandacht voor is. Het is daarom raadzaam de diverse handreikingen binnen de organisatie te implementeren. Bij de totstandkoming van de aangeboden instrumenten is gebruik gemaakt van input vanuit het werkveld.

Bekijk de gedragscode

Handreikingen:

Handreiking 1: Dilemmaspel2021-02-09T11:49:53+00:00

De gedragscode is een kader waarbinnen normen zijn gesteld voor gewenst gedrag op de werkvloer. Beleid en praktijk liggen soms ver uit elkaar. Welke dilemma’s kom je in de dagelijkse praktijk tegen? Waar ligt de, vaak dunne, scheidslijn tussen gewenst en ongewenst gedrag? En durf je hierover met collega’s te praten? Om de uitgangspunten van de gedragscode te toetsen aan de dagelijkse praktijk is speciaal voor de zwembranche een dilemmaspel ontwikkeld met situaties uit de praktijk. Dit dilemmaspel kan bijvoorbeeld gespeeld worden tijdens een teamoverleg. Lastige praktijksituaties kunnen bespreekbaar worden gemaakt middels dit spel.

Zwembadpersoneel heeft vanuit de toezichthoudende taak een verantwoordelijkheid in de veiligheid van zichzelf, van collega’s en van bezoekers. Deze rol veronderstelt een verhoogde mate van oplettendheid, overleg en actiebereidheid. Deze werkhouding is de basis van een succesvol veiligheidsbeleid en veiligheidsbeleid wordt succesvol bij een open cultuur, waarin zaken rond sociale veiligheid onderling besproken kunnen worden.

Uiteraard zijn er kaders nodig om het gewenste resultaat te bereiken. Wat houdt sociale veiligheid eigenlijk in? Wat is het voordeel ervan? Wat zijn de risico’s? Wat en wie heb je daarvoor nodig? Hoe leg je de afspraken vast? Kortom: wat spreken we met elkaar af zodat de neuzen dezelfde kant op staan?

Het dilemmaspel ondersteunt het team hierbij. Wilt u een dilemmaspel aanschaffen, dat kan! Neem contact op met de SFRecreatie wanneer uw organisatie afdraagt aan SFR. U betaalt dan alleen de verzendkosten. SFR is te bereiken via e-mailadres info@sectorrecreatie.nl.
Wanneer uw organisatie niet aan SFR afdraagt, is het dilemmaspel te bestellen via de webwinkel van NPZ| NRZ. In dit geval betaalt u € 5,50 per spel, exclusief BTW en exclusief verzendkosten. U vindt deze webwinkel op de website NPZ| NRZ: www.npz-nrz.nl Indien u nog geen klant bent bij NPZ| NRZ, kunt u via evanginkel@npz-nrz.nl een inlogcode aanvragen.

Handreiking 2: Personeelsbeleid2021-02-09T11:49:49+00:00

Gericht personeelsbeleid kan een waardevolle bijdrage leveren aan het voorkomen, signaleren en het beëindigen van ongewenst gedrag. Aan de hand van de gedragscode kunnen normen en waarden over (voorbeeld)gedrag of omgangsvormen met bezoekers aan de orde komen tijdens bijvoorbeeld individuele werkbesprekingen, functioneringsgesprekken of teamoverleggen. Cruciaal hierbij is de rol van de leidinggevenden vanuit hun voorbeeldrol en het stellen van de benodigde randvoorwaarden.

Handreiking 3: Indiensttreding2021-02-09T11:49:46+00:00

Om een sociaal veilig klimaat binnen de zwembranche te creëren, is selectie aan de poort en het checken van referenties een eerste stap. De selectie aan de poort kan middels het verplicht stellen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Daarnaast is het aan te bevelen om tijdens de sollicitatie- en inwerkperiode sociale veiligheid aan de orde te laten komen. Wanneer uiteindelijk een arbeidsovereenkomst tot stand komt, is het aan te bevelen om de gedragscode daarin mee te nemen. Met het personeel dat al werkzaam is binnen de organisatie kan een aanhangsel op het lopende contract worden overeengekomen. De aanbeveling is om het nut van de gedragscode eerst zowel in het team als op individueel niveau te bespreken op een manier dat de aanpassing van de overeenkomst als vanzelfsprekend wordt ervaren.

Handreiking 4: Arbeidsovereenkomst2021-02-09T11:49:42+00:00

Hoe kan de gedragscode worden geïntegreerd in een arbeidsovereenkomst? Hieronder wordt een aantal formuleringen gegeven die gebruikt kunnen worden in een arbeidsovereenkomst. Voor zover mogelijk zijn deze voorwaarden juridisch getoetst. Het opstellen van een arbeidsovereenkomst is en blijft maatwerk én de verantwoordelijkheid van de bij de overeenkomst betrokken partijen.

Download addendum
Download artikel
Handreiking 5: Persoonlijke ontwikkeling2021-02-09T11:49:30+00:00

Wanneer een organisatie ervoor heeft gezorgd dat sociale veiligheid geïntegreerd is in de dagelijkse praktijk is het van belang om aandacht te blijven besteden aan de gewenste beroepshouding van de medewerkers. Het is belangrijk om de uitgangspunten van de gewenste beroepshouding steeds met elkaar te blijven herhalen. Scholing speelt hierin een belangrijke rol. Reflectie en interactie tijdens een werkoverleg , functionerings- en beoordelingsgesprekken leveren tevens een bijdrage aan persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast geeft dit de mogelijkheid om nieuwe werkafspraken te maken en op houdbaarheid te toetsen.

Het Sociaal Fonds Recreatie heeft het handboek ‘Beter Beoordelen en Belonen’ ontwikkeld. In dit handboek staan de voorwaarden en spelregels die gelden bij beoordelingsafhankelijk belonen. Daarnaast zijn er hulpmiddelen in opgenomen zoals voorbeeldformulieren, competenties, ontwikkeltaken en kerntaken per functie. Via onderstaande link kunt u deze downloaden.

Downloaden
Handreiking 6: Klachten en incidenten2021-02-09T11:48:10+00:00

Ondanks alle maatregelen, trainingen en andere voorzorgsmaatregelen om ongewenst gedrag te voorkomen, kan er een situatie ontstaan dat een bezoeker niet tevreden is. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de wijze waarop zijn of haar kind wordt aangesproken of over het kleedkamerbeleid. De eerste en belangrijkste stap bij de behandeling van klachten is: het geven van AANDACHT! Dit geldt zeker wanneer er normen en waarden in het spel zijn. Steek daarom tijd en energie in klachtenafhandeling en laat zowel personeel als bezoeker weten hoe te handelen bij klachten. Mogelijk is er binnen de organisatie al een interne klachtenprocedure. Wanneer deze ontbreekt, kan een aantal tips helpen bij het opstellen ervan. Duidelijkheid over de wijze waarop een klacht kan worden ingediend, scheelt in ieder geval discussie en vermindert de kans op escalatie.

Downloaden

Wanneer het echt fout gaat en er sprake is van een incident treedt er een ander scenario in werking. Er zal een eerste inschatting gemaakt moeten worden van de ernst van een situatie waar de organisatie plotseling mee wordt geconfronteerd. Op diverse niveaus zal overleg plaats moeten vinden én voor je het weet staat de pers voor de deur.

In geval van incidenten kan een draaiboek houvast bieden. Hier vind je een checklist voor het opstellen of bijstellen van een draaiboek.

Downloaden
Handreiking 7: Telefonische hulplijn2021-02-09T11:49:18+00:00

Algemene inleiding

Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ streeft – met de branche – naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, wordt voorkomen en bestreden. Als branche-instituut vinden wij het belangrijk dat zowel de professionals als de consumenten van de branche in vertrouwen met een deskundige kunnen praten en advies kunnen krijgen.

Vertrouwenspunt Sport

Om dit mogelijk te maken is het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF beschikbaar gesteld voor de zwembadbranche: belijk de video Uitleg Vertrouwenspunt Sport. Met deze service biedt NOC*NSF een luisterend oor voor persoonlijke vragen en dilemma’s die van vertrouwelijke aard zijn. Daarnaast is het mogelijk om voor zwaardere zaken een melding te doen. In een vertrouwelijk gesprek met een deskundig vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt. Meer toelichting?

Handreiking 8: Bestaand cursusaanbod Sociaal Fonds Recreatie2021-02-09T11:49:13+00:00

Op de website van Sociaal Fonds Recreatie vindt u de cursuscatalogus

Hier treft u alle opleidingen aan, ook de opleidingen die met het onderwerp “Gedragscode Zwembranche” van doen hebben en die via het Sociaal Fonds Recreatie worden aangeboden.

Tot slot

Op deze website reiken we een aantal instrumenten aan die kunnen bijdragen aan een sociaal veilige omgeving voor bezoekers en personeel. De aangeboden handreikingen zijn een selectie van bestaand en speciaal voor het project ontwikkeld materiaal. De instrumenten zijn met zorg samengesteld en voor zover mogelijk in algemene zin juridisch getoetst. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van het materiaal ligt bij de gebruiker zelf. Opmerkingen, verbeter- en kritiekpunten nemen wij graag ter afhandeling in ontvangst via ons contactformulier.

Werkgroep sociale veiligheid zwembranche

Ga naar de bovenkant